INFORMÁCIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV – KONTAKTNÝ FORMULÁR

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Nakoľko v súvislosti s vypĺňaním online Kontaktného formulára dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chcel by som Vás ako dotknutú osobu informovať o Vašich právach a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov. Zároveň by som Vás chcel ubezpečiť, že ochrana Vašich osobných údajov je pre mňa dôležitá a za týmto účelom mám zavedené bezpečnostné opatrenia v súlade s GDPR.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: Lukáš Moravský

Sídlo: Trenčianska 724/48, Nová Dubnica 018 51

IČO: 47 779 721

Telefónne číslo: +421 944 696 178

E-mail: lukas@moravsky.sk

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje uvedené v tomto formulári slúžia výlučne na to, aby som Vás mohol spätne kontaktovať a odpovedať Vám na Vašu správu.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov – Čl. 6 ods.1 písm. a) GDPR (§ 13 ods.1 písm. a) Zákona)

KATEGÓRIE PRÍJEMCOV

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté poskytovateľovi webhostingu za účelom uchovávania a zálohovania údajov a poskytovateľovi IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)

Vaše osobné údaje nebudú poskytované tretej krajine, ani medzinárodnej organizácii.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje budú uchované po dobu trvania účelu.

POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY

V súlade s čl.13 – 21 GDPR (§ 19-27 zákona o ochrane osobných údajov) máte ako dotknutá osoba:

  • právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom (čl.15 GDPR) týkajúcich sa Vašej osoby,
  • právo na opravu (čl.16 GDPR) Vašich osobných údajov,
  • právo na vymazanie (čl.17 GDPR) Vašich osobných údajov alebo
  • právo na obmedzenie (čl.18 GDPR) spracúvania osobných údajov,
  • právo namietať (čl.21 GDPR) spracúvanie osobných údajov, ako aj
  • právo na prenosnosť (čl.20 GDPR) osobných údajov,
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa, alebo na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať.

POUČENIE O PRÁVE KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SVOJ SÚHLAS

Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa Kontaktného formulára kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom e-mailovej adresy lukas@moravsky.sk. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

POSKYTNUTIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE DOBROVOĽNÉ

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. V prípade, že máte záujem, aby som Vás kontaktoval a odpovedal Vám na Vašu správu, budem potrebovať Váš E-mail, prípadne iný kontakt. Následkom jeho neposkytnutia bude, že Vás nebude možné kontaktovať, iné následky nie sú.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.